Big Data


Supported By
International GroupJiawei Han

Liu Ling

Jeffrey Yu Xu

Yang Qiang

Weiyi Meng

Zhang Chengqi

Wang Ke

Calton Pu

Christian Jensen

Anthony Tung

Ramamohanarao Kotagiri